مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خود 

     محورند  ولی آنان را ببخش.....

     اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند

   ولی شریف و درستکار باش .... 

 

  نیکی های امروزت را فراموش می کنند

 ولی نیکوکار باش..... 


       اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند

    ولی مهربان باش.....  بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد و  

    در نهایت می بینی که هر آنچه هست همواره

             میان تو وخداست نه میان تو و مردم .....