و از گنجینه های رحمت او چیز هایی را در خواست کن که جز او کســــــــی نمی تواند عطا کند،مانند ِعمر بیشتر، تندرستی بدن و گشایش در روزی.

  پس خداوند کلیدهای در گنجینه های خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه ی دعــــــا کــــــردن داد، پس هرگاه اراده کردی می توانی با دعــــــــــا، درهای نعمت خدا را بگشایی،تا باران رحمت الهی بر تو ببارد.

هرگز از تاخیر اجابت دعــــــــــــا نا امید مباش ، زیرا بخشش الهی به اندازه ی نیت است ،گــــاه ،در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش در خواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کاملتر شود ، گاهی درخواست می کنی اما پاسخ داده نمی شود،زیرا بهتر از آنچه خواســــــتی به زودی یا در وقت مشخص ، به تو خواهد بخشید ، یا به جهت اعطاء بهتر از آنچه خواستی ، دعــــــا به اجابت نمی رسد ، زیرا چه بسا خواسته هایی داری که اگر داده شود مایــــــه ی هلاکـــت دین تو خواهد بود ، پس خواسته های تو بگونه ای باشند که جمـــال و زیبایی تو را تامین ،و رنج و سختی را از تو دور کنـــد، پس نه مال دنیــــا برای تو پایدار، و نه تو برای مـــــالدنیـــا باقی خواهی ماند.

نهج البلاغه نامه ی31، بند 11

شرایط اجابت دعا

 
برچسب ها : شرایط اجابت دعا  ,